Sprawozdanie finansowe za 2018 r
Dodane przez lprzekop dnia Maj 10 2019 09:51:38

Sprawozdanie Finansowe Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  w  Pisanicy  za 2018 r. na które składają się:

 

- bilans

- rachunek zysków i strat

- zestawienie zmian w funduszu jednostki

- informacja dodatkowa

 

Sporządzone zostało zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2342 z późn. zm) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa , budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2017 poz. 760 z późn. zm) i umieszczone na stronie bip.kalinowo.pl